Vi rekrutterer og utvikler gode ledere

Oppsummering 

Ledertrening er et virkemiddel for å rekruttere og utvikle flere gode ledere. Ledertreningen har også blitt påvirket av koronapandemien: Det har vært utfordrende å få planlagt og gjennomført så mange lederkurs som vi skulle ønsker. Vi har derfor testet alternativer løsninger iledertrening og hatt fokus på å lage digitale ressurser, webinarer og digitalisere noen av kursene våre. Det er derfor holdt færre fysiske kurs enn vanlig. 

Aktiviteter 

kursmeny-oppdatert-des20.pdf

Ledertrening og lederkurs

Rammen for nåværende ledertrening ble utviklet i 2016. Ledertreningen gjenspeiler at vi har evner, kunnskap og erfaringer som er relevante og nyttige, og at lederne selv vet hvilken kompetanse de mangler og ønsker å lære mer om. Kursmenyen tilbyr ulike kurs slik at den enkelte leder kan velge det som passer for seg. Kursmenyen er dynamisk og endres etter behov. Grupper, sammenslutninger av grupper og kretser kan be om at kurs avholdes hos seg, så lenge de garanterer for et visst antall deltakere og har det åpent for alle. I 2021 og 2022 ble det bestilt totalt 22 kurs. Kun 12 stykker ble holdt på grunn av koronarestriksjoner. 


Det jobbes kontinuerlig med å synliggjøre lederkursene og få grupper og kretser til å bestille lederkurs til seg. På grunn av koronapandemien ble flere av kursene i 2021 og 2022 avlyst og det var derfor behov for å tilby alternative lederkurs som nettkurs og webinarer. I 2021 var det totalt 649 personer som deltok på webinarer eller kurs for ledere, mesteparten av disse deltok på vekstkurs, kurs på landsleiren Roverlandsleir, kickoff eller lederkonferansen. Totalt var det 490 personer som deltok på webinarer eller kurs for ledere i 2022. Mesteparten av disse kursdeltakerne var enten med på kurs på Gnist eller på kickoff. 

Grenser og gråsoner

Speiding skal være trygt for alle. Det er laget kursmateriell som kan brukes til å holde en økt om grenser og gråsoner i speidergruppen eller kretsen. Kursmateriellet inneholder alt dere trenger for å planlegge og gjennomføre en økt. Kursmanual og mal for presentasjon for grenser og gråsoner ligger tilgjengelig for alle på kmspeider.no. Det ble holdt en økt om kretsenes rolle i varslingssaker på kretsforum i 2022.

Foto: Jarl Thore Larsen

Turledelsekursene

Det er utfordrende å rekruttere nok deltakere til lederkurs som er utendørs og krever tilstedeværelse over flere dager. Derfor har noen av disse kursene blitt arrangert med få deltakere eller blitt avlyst på grunn av få eller ingen påmeldte. 

Lederkonferansen

I 2021 ble lederkonferansen avholdt for tredje gang. Temaet var vekst og rekruttering, og alle speidere fra 15 år og eldre ble invitert. Grunnet koronarestriksjoner hadde konferansen lenge et tak på 200 deltakere, men da lettelser ble innført i september fikk vi samlet totalt 240 deltakere, 105 av disse var under 26 år. I løpet av helgen kunne deltakerne velge blant femten ulike kursøkter, og de mest populære var “Hvordan utvikle unge ledere”, “Barn med spesielle behov”, “Lek og leirbål”, “Inkludering og mangfold” og “Speiderarbeidet etter pandemien”.  I tillegg til kursøkter kunne deltakerne delta på aktiviteter som RIB-tur, Escape Hunt, tur til Akvariet og praktiske speiderkurs. Lederkonferansen fikk svært gode tilbakemeldinger og var et viktig arrangement for våre ledere etter lang tid med koronarestriksjoner.

Foto: Lars Røraas

Kickoff

I 2021 og 2022 ble det igjen holdt kickoff-samlinger i hele Norge. Temaene på kickoff var vekst, landsleir, Globalaksjonen, kommende arrangementer og annet forbundsnytt. Det oppleves som svært nyttig å ha en felles start på speiderhøsten, og at ansatte fra forbundskontoret reiser ut og møter så mange speiderledere. I 2021 var det 12 kickoff med 173 deltakere, i 2022 var det 14 kickoff med 200 deltakere. Tilbakemeldinger tilsier at dette er en viktig møteplass mellom kretsene og kontoret, og en fin oppstart for speiderarbeidet lokalt.

Roverlandsleir 2021

Selv om det var korona fikk vi holdt fysisk roverlandsleir i 2021. 180 deltakere var samlet til en flott leir på Karmøy i Haugaland. Programmet ble tilpasset så det kunne holdes i kohorter og takket være en tilpasningsdyktig stab og samarbeidsvillige deltakere fikk vi en fin leir! Det var viktig å få gjennomført roverlandsleiren som planlagt, da rovere ble hardt rammet av pandemi og nedstengninger.

Veileder for roveraspiranttiden.pdf

Beholde unge ledere

Det er svært viktig å holde roverne aktive i organisasjonen vår. Roverne er en fantastisk ressurs for grupper og kretser og verdifulle forbilder for de yngre speiderne. Frafallet i denne aldersgruppen er stor, blant annet grunnet flytting til studiested, førstegangstjeneste og etablering i ny by. Blant tiltakene som er gjort er 20+-tun på roverlandsleir, roverlounge på nasjonale arrangementer og økt bevisstgjøring av deltakerfond. Rovernemnda har jobbet  med veileder for aspiranttiden og økt promotering av rovertiden i sosiale medier.

Velkommen som leder

“Velkommen som leder”-kurset er et nettkurs med tekster og videoer om forbundets verdigrunnlag og hvordan ledere kan skape trygge møter og turer. Kurset er gjennomført totalt 56 ganger i 2021 og 45 ganger i 2022. Vi har sendt ut 101 lederhåndbøker til nye ledere og assistenter i samme periode. Lederhåndboka kan kjøpes i Speiderbutikken.

Digitale ressurser og webinarer

Vi ønsker å følge utviklingen i samfunnet og har derfor jobbet for å videreutvikle våre digitale ressurser, medlemssystemet, informasjonsvideoer og webinarer. 

Foto: Tomas Liberg Foshaugen

Medlemssystemet

I perioden frem mot landsleir har vi sammen med utviklerne til HyperSys jobbet med arrangementsmodulen i HyperSys og overgangen til nytt grensesnitt. Utviklingen skal gjøre medlemssystemet mer brukervennlig og sikre at vi får hentet inn nødvendig informasjon ved påmelding til arrangement. 

Digitale arrangementer

Noen arrangementer fikk vi ikke holdt fysisk på grunn av koronarestriksjoner og Peffting, roverkongress og landsting ble holdt digitalt i 2021. Roverkongress i 2022 måtte også holdes digitalt.

Webinarer

Under pandemien ønsket vi å gi et digitalt webinartilbud til våre medlemmer. I første halvdel av 2021 ble det avholdt en webinaruke med tematikk som skulle treffe forskjellige målgrupper, alt fra naturkjennskap og førstehjelp til virtuelt leirbål. Totalt 32 personer deltok på fem webinarene denne uken. 


Etterhvert som pandemien avtok hadde vi fortsatt lyst til å kunne tilby ulike webinarer, da det kan være et fint supplement til fysiske kurs. Blant annet har vi hatt webinar om speidernes dag, støtteordninger og frifond. Vi hadde også to samlinger med aktuelle grupper til vekstprosjektet, et informasjonsmøte for alle grupper som var interessert og et møte hvor vi sparket i gang prosjektet med de syv gruppene som ble valg ut. Da krigen i Ukraina brøt ut var det naturlig å rette fokus mot hvordan vi kunne hjelpe de som kom til Norge. Derfor ble dette et tema på et webinar på vårparten. I forkant av landsleiren hadde vi en økt med spørsmål og svar hvor de som deltok fikk svar på sine spørsmål. Høsten 2022 ble det arrangert to digitale kickoff og et informasjonsmøte om Jota-Joti. 


Vi ser at webinarene hadde flest deltakere under pandemien og at det kan være utfordrende å finne tidspunkter som passer for alle som er interessert. Fremover ønsker vi likevel å kunne tilby webinarer med blant annet fokus på vekst og bruk av medlemssystemet vårt.

Foto: Håkon Kristoffersen

Nye lederkurs og arrangementer

I løpet av perioden har vi gjort noen endringer på eksisterende kursmateriell, utviklet webinarer og hatt vekstsamlingen VIP-dag (vekst i praksis). Du kan lese om webinarer rett overfor, under Webinarer

Foto: Helene Moe Slinning

VIP-dag

VIP-dag er en vekstsamling som først ble arrangert høsten 2022. VIP-dag er en kombinasjon av kurs, workshops og erfaringsutveksling. Formålet med samlingen er å samle deltakere fra ulike grupper og kretser for å sammen utvikle gruppenes vekstarbeid. 

Lek og leirbål

I forbindelse med prosjektet leirbålskultur utviklet vi et nytt kurs om lek og leirbål. Kurset skal gi en innføring i speiderleker, sanger og leirbålsinnslag. Vi ønsker å bygge bevissthet rundt gode leirbålsinnslag og gi lederne en god aktivitetsbase. 

Foto: Lars Røraas

Kursholdere og kursholdernettverket

I 2021 ble det holdt et digitalt kursholderkurs for de som skulle være kursledere eller stab det kommende året. Det skrives kursholderavtale med kursledere og den gjelder for ett arrangement om gangen. Alle som har holdt kurs for forbundet i løpet av de siste fire årene og andre som brenner for ledertrening er velkommen med inn i kursholdernettverket. Nettverket drives av ledertreningsutvalget og skal være en arena for faglig utvikling, erfaringsutveksling og informasjon om kommende arrangementer og stabsutlysninger.

Foto: Lars Røraas

Kursstab og utvalg

Etter pandemien har det vist seg å være noe vanskeligere enn tidligere å rekruttere stab og frivillige til enkelte verv og oppgaver. Det har derfor vært enkelte kurs og arrangementer som har måttet nedskaleres eller avlyses. Vi har jobbet med hvordan vi kan få med flere i stab og utvalg og ønsker å senke terskelen for å være med som stab. I perioden har vi jobbet for å gi tydeligere informasjonen om stabsrollene og utvalgsrollen, blant annet med å være tydelig på forventet tidsbruk og forventninger til stab og medlemmer. Vi har hatt et stort fokus på ledige verv og engasjement i vår kommunikasjon i sosiale medier og medlemsblader. På våre nettsider har vi endret tittelen på “Ledige verv”-siden til “Engasjer deg!” for å nå flere. 

Lederstien

En speiderleder trenger støtte og opplæring. Ved å implementere Lederstien i organisasjonen kan vi få større fokus på å følge opp og utvikle lederne våre, og gjøre det tydelig hvorfor det er viktig at oppgaver og verv ledere tar på seg må være avgrenset og ha tydelig rollebeskrivelse. Det er laget en video som forklarer hvordan lederstien fungerer og flere ressurser som ligger under kmspeider.no/lederstien. Vi har også laget en tegneserie som illustrerer hvordan lederstien kan brukes i praksis. Denne var med i Lederforum i 2021. Lederstien benyttes også på nasjonalt plan og i leirorganisasjoner for å rekruttere og følge opp frivillige. Ønsker du å lære mer om lederstien kan du bestille et kurs om lederstien fra kursmenyen. Du kan lese mer om lederstien på kmspeider.no/lederstien.


I 2021 begynte vi arbeidet med å utvikle en interaktiv ledersti. Denne ble testet på Lederkonferansen i 2021 og vi hentet inn innspill og fikk mange gode tilbakemeldinger. Den interaktive lederstien ble videreutviklet og lansert på landsleiren i 2022. 

Lederrekruttering og utvikling

For å få med flere frivillige har vi hatt flere annonser på sosiale medier og frivillig.no, skrevet artikler om muligheten for å bli leder på foreldresidene i Speiderbladet, laget lederrekruteringsfilmer og sendt postkort til foresatte. I filmene og informasjonen ønsker vi å vise at alle kan bli ledere og frivillige, at det finnes flere måter å bidra på og at vi ikke krever speiderbakgrunn eller ledererfaring fra tidligere. Vi har også utviklet nye vervekort som kan deles ut til de som ønsker å bli leder. Du kan lese mer om dette under Vi er åpne og inkluderendeVekstressurser og vervemateriell. Gjennom prosjektet Operasjon patrulje har vi oppfordret gruppene til å bruke patruljesystemet og gi unge ansvar, på den måten ønsker vi å øke antall speidere som blir i organisasjonen som ledere. Du kan lese mer om prosjektet under Vi betyr en forskjell for naturen og andre ‒ Operasjon patrulje. 

Tusen takk til våre ledere og frivillige

Uten våre ledere og frivillige hadde vi ikke hatt speiding. Vi ønsker å vise at vi setter stor pris på den innsatsen alle legger ned i speideren. I 2022 og frivillighetens år har vi  hatt en kampanje i sosiale medier, der det var mulig å nominere en frivillig som har gjort en ekstra innsats. På slutten av året ble det trukket seks frivillige som fikk tilsendt en trekopp med vår logo. I både 2021 og 2022 har det blitt sendt julekort til alle ledere. 

Medlemsstatistikk

KOMMENTAR: Tallene de fire siste årene viser at det har vært en økning i antall nye  ledere under 26 år det siste året. Antall nye ledere over 26 år har holdt seg rundt 40 de tre siste årene. Det har vært et fåtall registrerte assistenter både over og under 26 år de fire siste årene, men vi har ingen krav om å registrere assistentene.