Vi betyr en forskjell for andre og naturen

Oppsummering 

I 2021 og 2022 har vi laget, videreutviklet og tilgjengeliggjort flere av våre ressurser om klima og miljø, demokrati og påvirkning og inkludering. I denne strategiperioden har det vært fokus på å gjennomføre flere tiltak for å videreutvikle eksisterende verktøy, samle ressurser i vår aktivitetsbank og spre informasjonen om våre verktøy og ressurser internt via medlemsblader og sosiale medier. 

Aktiviteter 

aktivitetshefte_oppdrag bærekraft.pdf
Vi har laget et aktivitetshefte som viser aktiviteter koblet til bærekraftsmålene. 

Speideraktiviteter med tydelig miljøprofil 

I 2021 lagde vi møteforslag og ressurser til klima- og miljømerkene. Disse kan dere bruke i gruppa for å lære mer om klima og miljø og bli en grønnere speidergruppe. 


KFUK-KFUM-bevegelsen er nå offisielt medlem av FN-sambandet, og i forbindelse med Oppdrag bærekraft ble det også utviklet et møteforslag med klima- og miljøaktiviteter. Dette er en del av en påbegynt prosess hvor flere aktiviteter skal ha en enda tydeligere relasjon til FN sine bærekraftsmål. 

oppgaveark_oppdrag bærekraft.pdf
Her kan du se oppgavearkene i Oppdrag bærekraft. 

Oppdrag bærekraft

I 2022 ble det sendt ut et nytt hemmelig oppdrag, Oppdrag bærekraft med temaet klima og bærekraft. Hemmelig oppdrag består av ulike oppgaver og koder som speiderne skal løse for å finne svaret. Det er et populært tilbud som gruppene kan bestille, og vi har sendt ut over 170 pakker. Totalt har vi nådd cirka 1200 speidere med oppdraget. Oppdrag bærekraft er ett av flere tiltak for å jobbe mer aktivt med FN sine bærekraftmål, og klima og miljø generelt. Du kan finne lederveiledningen for Oppdrag bærekraft i aktivitetsbanken.


I forbindelse med oppdraget fikk speidergruppene tilsendt en plakat og et aktivitetshefte med tips til hvordan dere kan jobbe videre med bærekraftsmålene. Det er fortsatt mulig å bestille Oppdrag bærekraft via post@kmspeider.no.

Demokratiopplæring 

I løpet av toårsperioden har vi jobbet med å utvikle flere aktiviteter innenfor temaet demokrati og påvirkning. Gjennom programutvalget har vi utviklet demokratimerker for stifinnere, vandrere og rovere. I tillegg har vi utviklet Demokratispillet som ble sendt ut til alle grupper i september 2021. Spillet skal bidra til demokratiopplæring og gi speidere, spesielt vandrere, mulighet til å lære mer om hvordan de kan påvirke demokratiske prosesser.  


Det er viktig å være synlige i samfunnsbildet og i 2021 deltok noen representanter på Arendalsuka for å vurdere om KFUK-KFUM-speiderne skulle være tilstede på dette arrangementet. Det var tydelig at dette var en fin arena å vise frem speideren og få vår stemme hørt, og i 2022 deltok vi derfor på Arendalsuka sammen med Norges speiderforbund. Totalt deltok 20 stykker på arrangementet. 


Sammen med Norges speiderforbund arrangerte vi våren 2022 Unge talspersoner, en samling for unge speidere som ønsker å lære mer om hvordan de kan påvirke og bruke sin stemme. Flere av de som deltok har bidratt med tekster, deltakelse på Arendalsuka og lignende i etterkant av samlingen. 

Pefftival

Det er viktig å tilby speidere i ungdomsskolealder nye opplevelser og muligheten til å bli kjent med andre speidere fra hele landet. Derfor satser vi på Pefftival som arrangement for denne aldersgruppa. Pefftival ble holdt i 2021 med 87 deltakere og 30 i staben. Temaet var 112 og deltakerne lærte om søk og redning, beredskap på tur, psykososial førstehjelp og etterforskningsarbeid. I 2022 var det 144 deltakere, åtte av disse var en venn av en speider som fikk delta på sitt første speiderarrangement. I tillegg var det 35 stykker i staben. Arrangementet ble ledet av en prosjektleder i en 25 %-engasjementstilling i 6 måneder. For å markedsføre arrangementet hadde vi silent disco for speidere i ungdomsskolealder i påvirkningsteltet på Gnist. Tema for Pefftivalen i 2022 var musikk og friluftsliv og de lærte om ekspedisjon, psykisk helse, klima, kart og kompass. Det var også konsert, danseshow og silent disco. Dette er et stort, viktig og populært arrangement for målgruppen. 

Påvirkningsteltet på Gnist 2022 

KFUK-KFUM-speiderne er en demokratisk barne og ungdomsorganisasjon, og barn og unge skal ha mulighet til å påvirke og si sine meninger om aktivitetene og programmet i organisasjonen. Derfor hadde vi et påvirkningstelt med slagordet Si det! Gjør det! på landsleiren Gnist 2022. 


Speidere, rovere og ledere ble invitert til å påvirke speiderarbeidet og organisasjonen vår ved å stemme over ulike temaer, komme med innspill, si sin mening, delta på morsomme aktiviteter og bare slappe av og ha det gøy. I teltet hadde vi blant annet dagens spørsmål, kurs, pridemarkering, avstemninger med perler, åpen scene og skattejakten Finn den gyldne vedkubbe. Alle svarene og innspillene tas med videre i arbeidet med program, ledertrening, kurs og arrangemente  og kommunikasjon med medlemmer.

Operasjon patrulje 

Patruljesystemet handler om at unge leder unge og at patruljen utvikles sammen. I en patrulje opplever vi fellesskap der alle er like viktige og alle er delaktige i beslutningene som tas. Vi ønsker at flere bruker patruljesystemet i sin speidergruppe for å styrke de unges påvirkning av det som skjer i gruppa og gi dem muligheten til å utvikle seg. Vi har derfor hatt et prosjekt kalt Operasjon patrulje støttet av Kulturdepartementet og Miljødirektoratet med fokus på patruljesystemet som metode. I Speiderbladets temanummer om patruljesystemet kan du lese om hvordan dere kan bruke patruljesystemet i speidergruppa. 


Vi utviklet også patruljeboksen, som inneholder 80 samtalekort dere i patruljen kan snakke om og leker dere kan leke. Blant annet kan dere få kort som “Beskriv ditt drømmespeidermøte”, “Lek en mimelek” eller “Hva er du takknemlig for?”. Med patruljeboksen kan dere styrke fellesskapet dere har i patruljen eller i gruppa, ha det gøy sammen, og få gode diskusjoner og refleksjoner. Dere kan starte eller avslutte hvert speidermøte med å trekke ett kort, bruke et helt speidermøte eller sette av litt tid på en speidertur. Patruljeboksen kan brukes til å styrke fellesskapet i patruljen. Det ble sendt ut en eller flere patruljebokser til alle speidergruppene i januar 2023. 

Pilegrimsvandreren 

Med trosopplæringsmidler fra Den norske kirke ‒ Kirkerådet har vi utviklet Pilegrimsvandreren, et aktivtetsopplegg som kombinerer trosopplæring og friluftsliv for 11 og 12-åringer. Opplegget kan likevel brukes av både stifinnere og vandrere, og inneholder en prosjektveileder, deltakerhefter, oppgaveark, plakater, pilegrimspass, klistremerker og prosjektmerker. Pakken er sendt til alle våre speidergrupper via post, og på e-post til alle trosopplæringsrådgivere i Norge. Disse har igjen blitt spurt om de kan dele opplegget videre til menighetene i sine bispedømmer. For å spre informasjon til speidere og grupper hadde vi temanummer om Pilegrimsvandrerne i Speiderbladet høsten 2021. Du finner også opplegget i vår aktivitetsbank på kmspeider.no. 

JOTA-JOTI

JOTA-JOTI ble gjennomført som normalt i 2021 og 2022. Temaet for begge årene var FNs bærekraftsmål. I 2021 har vi registrert at 2196 stykker, fordelt på 75 arrangementer, deltok. Deltakerne var fra både KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund. Vi har ikke endelig deltakerantall. Det antas at pandemien førte til færre deltakere enn tidligere år. JOTA-JOTI-komiteen har likevel hatt jevnlige møter gjennom hele året, og har blant annet utviklet et informasjonshefte og arrangert et digitalt informasjonsmøte for speidergrupper.


I 2022 var det 2150 påmeldte deltakere fra begge speiderforbund, fordelt på 76 lokale arrangementer. Antall lokale arrangementer har holdt seg stabilt fra fjoråret, men deltakerantallet i 2022 har hatt en liten nedgang fra 2021. På bakgrunn av dette, og flere tydelige tilbakemeldinger om at det er vanskelig å forstå hvordan JOTA-JOTI bør arrangeres, har komiteen begynt arbeidet med å gjøre JOTA-JOTI mer attraktivt og forståelig for både speidere og arrangører. Vi har startet prosessen med å utviklet flere nye aktivitetsforslag og sett på innholdet til nettsiden jotajoti.no.

Globalaksjonen

Globalaksjonen 2021-2022 ble arrangert som normalt, men speidergruppene måtte tilpasse seg til smittesituasjonen i sitt lokalområde. Den totale innsamlede summen for perioden var 326 690 kroner, noe som er lavere enn globalaksjonen i 2020-2021. Det er naturlig å tenke at pandemien og lavere aktivitet i en del speidergrupper påvirket denne aksjonsperioden.


Det har foreløpig vært lite aktivitet i speidergruppene under Globalaksjonen 2022-2023, til tross for at lokale restriksjoner er opphevet. Per desember 2022 har vi samlet inn kun 75 429 kroner. Vi håper derfor at flere speidergrupper vil delta i denne aksjonsperioden, som varer frem til februar 2023.  Vi har forenklet nettsiden kmspeider.no/globalaksjonen, forbedret ressurser som er tilgjengelige for speidergrupper og laget en plan for videre utvikling av Globalaksjonen sammen med KFUK-KFUM Global.


På Globalløpet på Gnist 2022 ble det trukket en vinner som fikk reise til Tanzania høsten 2022. Du kan lese om hennes reise i Speiderbladet nr. 1 i 2023. 

Aktivitetsbanken 

Aktivitetsbanken på kmspeider.no er en viktig ressurs for våre ledere. Det er her vi samler og viser frem speiderprogrammet vårt. I 2021 og 2022 har vi brukt midler fra Kulturdepartementet og Miljødirektoratet på en prosjektstilling for å kunne videreutvikle aktivitetsbanken. Vi har laget maler for alle aktivitetsmerker, ryddet opp og forbedret en stor del av innholdet og gjort språket åpent og inkluderende. Terskelen for å ta merker har også blitt senket ved å endre fra obligatoriske og valgfrie krav til “dette bør du gjøre” og “dette kan du gjøre”. Ressursene for vandrernes gradsprogram har også fått en overhaling og er mer tilgjengelig enn før. Antallet aktiviteter og ressurser i aktivitetsbanken har økt, både i form av digitalisering av tidligere publiserte trykksaker og nye aktiviteter som har kommet inn. Blant annet har vi lagt inn gradsprogrammet for vandrerne og semestermerkene for oppdagere og stifinnere. Vi har også jobbet videre med å lage videoer i aktivitetsbanken og på mange av aktivitetene kan du nå se videoer som forklarer hvordan det skal gjennomføres. Alle videoen ligger på Youtube under spillelisten “Speideraktiviteter: Tips og triks”. 


I 2021 foretok vi en undersøkelse for å se på brukeropplevelsen til ledere og patruljeførere, før vi i 2022 begynte arbeidet med å utvikle aktivitetsbanken basert på resultatene fra undersøkelsen. I hovedsak vil filter, søk og sortering bli fornyet, så dere lettere skal kunne finne relevante aktiviteter og ressurser. 

Speiderstier

Speiderstier starter der veiene slutter, og sammen med speidergrupper i hele landet har vi kartlagt noen av stiene. Speidere landet rundt har tatt opp turer ved bruk av 360-graderskamera, som igjen har blitt delt på speiderstier.no og Google Maps. Speiderstier er et samarbeidsprosjekt med Norges speiderforbund og Google der målet er å tilgjengeliggjøre turer i nærmiljøet for folk flest. 


I løpet av 2021 har vi jobbet med å gjøre kartlegging av stiene enklere og spredd informasjon gjennom en temasak i Speiderbladet om nærturene. Dessverre dukket det stadig opp tekniske utfordringer og i 2022 valgte vi derfor å pause prosjektet. Produktene kjøpt inn til prosjektet har blitt brukt til å filme andre ting, som Globalløpet på landsleir. 

Videoer