Organisasjon

Punktene nedenfor kan åpnes og lukkes. Trykk på pilen eller overskriften for å lese mer. 

Landsting 

På grunn av pandemien fikk vi ikke gjennomføre landsting i 2021 fysisk som planlagt i Ålesund. Landstinget ble derfor holdt digitalt på Google Meet med Sunnmøre som vertskapskrets. Saken med forslag til endringer i speiderløftet skapte stort engasjement, og ny formulering ble førstegangsvedtatt. Saken skal vedtas for andre gang på landstinget i 2023. Landsstyret drøftet også forslag til ny arbeidsgren og vedtok å starte et utredningsarbeid for inkluderende speiding. 


På landstinget 2021 deltok 72 delegater, 7 observatører, tre komiteer og utvalg, gjester, ansatte fra kretser og forbundskontoret. Totalt 95 deltok.

Landsstyret

Thor Andreas Moe Slinning ble valgt som ny landssjef, med Siren Therese Klausen som ny viselandssjef. Landsstyret som ble valgt hadde en god blanding av kontinuitet fra styremedlemmer som ble valgt til en ny periode, og nyvalgte styremedlemmer. Landsstyret har vært et engasjert styre, med ulik kompetanse, perspektiver og synspunkter. Det har bidratt til mange gode diskusjoner, samtidig som styret har klart å finne frem til gode løsninger til det beste for organisasjonen. Landsstyrets arbeid var i 2021 preget av koronapandemien. Noe av møtevirksomheten ble flyttet digitalt og det ble mindre reiseaktivitet enn planlagt. Det har vært gjennomført jevnlige styremøter i perioden og landsstyret har til tross for pandemien klart å holde god progresjon i arbeidet. Hovedfokus har vært å holde i gang den aktiviteten som har vært mulig, få en god start og iverksette arbeidet for å nå målene i strategien, samt følge opp forpliktelser og planlagte aktiviteter nasjonalt og internasjonalt. 


Noen av de viktige sakene landsstyret har jobbet med i perioden er implementering av ny strategi og tiltaksplaner for 2020-2025, og planlegging, rekruttering og etterarbeid knyttet til landsleiren Gnist sommeren 2022. Perioden har vært preget av håndtering av pandemien, samt en trygg og god forvaltning av forbundets økonomi og ressurser.  Det har også vært stort fokus utredningsarbeid for inkluderende speiding, vedta mandat og følge opp anbefalinger fra arbeidsgruppen. Det har vært jobbet mye med å planlegge landsting i 2023 og forslag om endring i ledererklæringen. Mandater og rekruttering til nasjonale utvalg og arbeidsgrupper har også hatt stort fokus i perioden.


I løpet av perioden har landsstyret behandlet 172 saker på 17 møter. Landsstyrets protokoller er tilgjengelige på forbundets nettsider.

Kretsforum 

Kretsforum ble arrangert i oktober 2022 på Gran på Hadeland der representanter fra kretsstyrene og roverkontaktene, landsstyret og administrasjonen deltok. Kretsforum var en viktig møteplass, hvor vi hadde gode diskusjoner, fikk tilbakemeldinger og ble underholdt med et inspirerende foredrag av Alexander Read fra Mina og meg. Erfaringsutveksling mellom kretsene er også noe landsstyret legger til rette for under kretsforum. Viktige saker som ble drøftet på kretsforum var midtveisevaluering av strategien Rundt våre leirbål er det plass til alle, anbefalinger fra arbeidsgruppen for inkluderende speiding og aktuelle saker til landsting, som forslag til endringer i ledererklæringen.

Kretsene

Landsstyret har i perioden vært opptatt av å besøke kretser og andre arrangementer i forbindelse med landsstyremøtene, og treffe ledere som er aktive i det lokale arbeidet. Landsstyrets medlemmer er kontaktpersoner for kretsene og kontakter sine kretser i forkant av landsstyremøtene og deltar på kretsenes årsmøter. Møtene og dialogen med kretsene er viktig og gir motivasjon og inspirasjon til landsstyrets arbeid. 

Roverarbeid 

Landsstyret har god og tett dialog med roverne og Rovernemndas leder deltar på landsstyrets møter med tale-, forslags- og stemmerett. Roverne er en stor ressurs i store deler av arbeidet, bidrar til nye og viktige perspektiver til saksbehandling og diskusjoner. 


I 2022 stilte landsstyret med observatør under den digitale roverkongressen og holdt en hilsen. Landsstyret opplever at roverkontaktenes deltakelse på kretsforum tilfører arrangementet mye, og at roverne er viktige bidragsytere og premissleverandører i mye av forbundets arbeid. Roverarbeidet i KFUK-KFUM-speiderne blir sett opp til og er et eksempel til etterfølgelse for andre speiderforbund både i Norden resten av Europa.

Forbundskontoret

Administrasjonen har det daglige ansvar for blant annet medlemsservice, kommunikasjon, markedsføring, programutvikling, ledertrening, organisasjonsutvikling, vekst og rekruttering, arrangementer, økonomi og Speiderbutikken. Administrasjonen ledes av generalsekretær.


Generalsekretær Svein Olav Ekvik har ledet administrasjonen i perioden. Det har sluttet og begynt tre faste ansatte, og i tillegg har det vært enkelte ansatte på vikariater eller kortere prosjekter knyttet til offentlig finansierte prosjekter. Det er også ansatt to prosjektmedarbeidere i sekretariatet til Roverway 2024. Speiderbutikken AS har en person heltidsansatt som daglig leder. 


Forbundskontoret er organisert i tre team:

Beredskapsarbeid

Beredskapsarbeidet har høy prioritet, og vi jobber for å være en trygg og sikker organisasjon for våre barn og unge. Retningslinjer og rutiner fungerer godt, og vi har begynt en gjennomgang for å se hvordan vi kan forenkle varslingsrutiner. Trygg-materialet fra LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) som våre retningslinjer bygger på er oppdatert i perioden, og flere sentrale tillitsvalgte fra landsstyret, ledertreningsutvalget og ansatte har fått opplæring som Trygg-ambassadører. Ledertreningsutvalget og administrasjonen har i perioden jobbet aktivt med videreutvikling av kursmateriell, flere ressurser, kurs og økter.  


Forebygging av grenseoverskridende atferd er kontinuerlig i fokus og har en tydelig plass i kurs og ledertrening. Det skal holdes en økt om temaet på alle nasjonale arrangementer og møtepunkter der det er mulig. Generalsekretærs ressursgruppe mot grenseoverskridende atferd og overgrep arbeider forebyggende, veiledende og støttende i håndtering av saker, og er en viktig ressurs for organisasjonen. 


Det har i toårsperioden ikke vært rapportert om alvorlige ulykker, men forebygging og beredskap vil fortsette å ha et høyt fokus. Krav om politiattest for våre ledere er også et viktig virkemiddel i det forebyggende arbeidet.