Drift

Punktene nedenfor kan åpnes og lukkes. Trykk på pilen eller overskriften for å lese mer. 

Økonomi og forvaltning

Generelt

Forbundet har to regnskaper: 


Dette for å synliggjøre bedre den økonomiske situasjonen og utviklingen. Regnskapene samles likevel i ett konsernregnskap for revisjon.

Årsresultat forbundets drift

I 2021 oppnådde forbundet et negativt resultat på 76 371 kroner, noe som er 304 562 kroner bedre enn budsjettert underskudd på 380 933 kroner. Resultat for 2022 utgjør 1 219 877 kroner, noe som er 2 183 392 kroner bedre enn budsjettert underskudd på 963 515 kroner. Samlet resultat for toårsperioden 2021-2022 er et overskudd på 1 143 506 kroner, noe som er 2 487 954 kroner bedre enn budsjettert underskudd på 1 344 448 kroner.


2021-resultatet bærer preg av solid økning i offentlig støtte. Særlig gode tilslag på offentlig støtte i perioden har bidratt til en betydelig økning i inntektene. Spesielt økningen i driftsstøtten, samt fra kulturdepartementet, bidro til økningen i offentlig støtte. Driftsstøtten blir gitt som frie midler uten bindinger, og økningen i driftsstøtte er hovedforklaringen på det gode økonomiske resultatet. Økningen i prosjektstøtte bidrar også til å øke inntektene, men inntektsøkningen er i stor grad blitt brukt til konkrete prosjekter. Aktiviteten i 2021 er påvirket av koronapandemien og noen prosjekter er nedskalert, utsatt eller avlyst. Tilskuddsgivere har stort sett vært fleksible med å flytte prosjektmidler frem i tid, noe som gjør at prosjektmidlene forblir i organisasjonene så lenge vi klarer å gjennomføre prosjektene på et senere tidspunkt.


2022-resultatet bærer preg av etterdønninger av koronapandemien og usikkerheten den skapte rundt speiderarbeidet. Koronapandemien har bidratt til reduserte medlemstall, med redusert kontingentinntekter som resultat. Det har også vært færre deltakere på kurs og arrangementer. Selv om restriksjonene som fulgte med koronapandemien ble fjernet tidlig på året , var det usikkert om vi fikk gjennomført arrangementer og aktiviteter. Spesielt ble landsleiren rammet av dette, med et lavere deltakerantallet enn vi hadde planlagt for. Reduserte inntekter ble i stor grad kompensert ved innsparinger i sluttfasen av prosjektet, noe som gjorde at underskuddet ble mindre enn fryktet. Det som kjennetegner 2022 er at aktivitetsnivået ble lavere enn planlagt, med flere avlyste fysiske arrangementer.


Egenkapital 

Egenkapitalen har gått opp for forbundet og ned for Nordtangen i toårsperioden 2021-2022. Dette skyldes at forbundet har gått med overskudd i perioden, mens Nordtangen har gått med underskudd i perioden. Den enkle forklaringen på underskuddet til Nordtangen er lavere inntekter som følge av lite utleie på grunn av restriksjonene som følge av koronapandemien. Det er delvis kompensert med tilskuddsordninger, men uten at inntektstapet er fullt ut kompensert. Se tabell nederst på siden. 


Offentlig støtte

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) forvalter Frifondordningen på vegne av Kulturdepartementet. I 2021 og 2022 mottok vi henholdsvis 2 518 000 kroner og 2 620 000 kroner i støtte. Pengene går direkte til de lokale gruppene basert på rapporterte medlemstall, aktivitet gjennom årsrapporter levert innen 15.11, og etter søknad på prosjekter og arrangementer.


Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) står for tildelingen av grunnstøtten. I 2021 fikk vi tildelt midler på 3 555 000 kroner. I 2022 var denne tildelingen på netto 3 515 000 kroner etter fradrag for 860 000 kroner som ble tilbakebetalt fordi vi mottok for høy tildeling i 2020. Disse midlene går inn som driftstilskudd i forbundet. Tilsvarende gjelder for den internasjonale grunnstøtten, hvor tildelingen var på henholdsvis 274 000 kroner i 2021 og 198 000 kroner i 2022.


Momskompensasjonen utgjør henholdsvis 1 005 000 kroner og 903 000 kroner i 2021 og 2022. I likhet med grunnstøtten kan momskompensasjonen brukes fritt uten bindinger fra tilskuddsgiver.


Kristelig studieforbund (K-stud) deler ut midler til å drive kursvirksomhet som styrker det kristne studiearbeidet. I 2021 og 2022 mottok vi henholdsvis 13 000 kroner og 881 000 kroner. Den høye tildelingen i 2022 skyldes mye kurs på landsleiren.


I 2021 mottok vi 290 000 kroner fra Miljødirektoratet (MD) til prosjektene Friluftsbasen.no og vekstprosjektet. Videre mottok vi 513 000 kroner i støtte i 2022 fra miljødirektoratet (MD) til prosjektene Operasjon patrulje og Friluftsbasen.no. Prosjektmidlene fra Miljødirektoratet ble brukt i fellesprosjekter sammen med Kulturdepartementet.


I 2021 mottok vi 1 672 000 kroner fra Kulturdepartementet (KUD) til prosjektene Friluftsbasen.no, vekstprosjektet, pefftival, speiderstier, og lederkonferansen. Videre mottok vi 960 000 kroner i støtte i 2022 fra Kulturdepartementet (KUD) til prosjektene Operasjon patrulje, Friluftsbasen.no, Pefftival og vekstprosjektet.


Nordisk kulturkontakt delte i 2021 ut 213 000 kroner til prosjektet Nordisk speiderkonferanse. Resterende offentlig støtte ble mottatt fra andre støtteordninger.


I tillegg mottok vi offentlig støtte på til sammen 1 280 000 kroner, som er inkludert i landsleir regnskapet.

Salg av kortpakker

Kortpakkene ble produsert i et opplag på 4500 pakker i 2021 og 4650 pakker i 2022. Det økonomiske resultatet viser et overskudd på 330 440 kroner i 2021 og 252 469 kroner i 2022. Det var utfordringer med salg av kortpakker i 2021 grunnet koronasituasjonen, noe vi også opplevde i 2022. På grunn av blant annet pandemien og krigen i Ukraina har papirkostnadene økt, det har vært prissvingninger i råvaremarkedene og en voldsom prisøkning på energi og transport.  Trykkekostnadene har økt betraktelig i 2022.  Redusert antall kortpakker og økte trykkekostnader har derfor ført til lavere overskudd både i 2021 og 2022. 


Gaver og kirkeofringer

Forbundet har to givertjenester, til forbundet og Nordtangen. Forbundet legger også til rette for å motta minnegaver, jubileumsgaver og testamentariske gaver. Resultatet for givertjenesten varierer en del fra år til år. I 2021 ble det samlet inn 46 000 kroner, mens det i 2022 ble samlet inn 53 000 kroner. Videre mottak vi kirkeofringer på 96 000 kroner i 2021, mens kirkeofringene i 2022 utgjorde 177 000 kroner.


Den 25. oktober i fjor mottok KFUK-KFUM-speiderne en generøs gave på 3 millioner kroner fra en privat giver. Giveren ønsker at gaven skal brukes til å fremme organisasjonens formål, og ellers at «forvaltning av gaven, prioritering av tiltak, gjennomføring og evaluering tillegger fullt og helt Norges KFUK-KFUM-speidere».


Landsstyret er svært takknemlige for denne generøse gaven som vil få betydning for mange barn og unge. Gaven bidrar til at vi kan opprettholde aktiviteter og satsinger som vi ellers måtte ha droppet, og har vært et kjærkomment bidrag i en tøff tid. Landsstyret vil forvalte pengene til det beste for organisasjonen, og ønsker å uttrykke sin store takknemlighet.

Nordtangen 

Nordtangen er forbundets speidersenter ved Gran på Hadeland. På speidersenteret er det soveplass inne til cirka 40 personer og teltplass til cirka 800 personer. Nordtangen egner seg for kurs, turer, leirer, bryllup, konfirmasjoner, stabsdager og mye mer. 


Intern utleie: 2021: 9 grupper. 2022: 14 grupper. 

Ekstern utleie: 2021: 11 grupper. 2022: 14 grupper. 

Sommerleirer: 2021: 3 leirer. 2022: 4 leirer. 

Den lokale speidergruppe på Gran bruker uteområdene annenhver torsdag. 


Banevokterne, dugnadsfolk og andre gode venner 

Nordtangen er helt avhengig av sine gode venner for å utføre nødvendig vedlikehold og oppgradering. To ganger i året bruker banevokterne og andre dugnadsfolk en helg på Nordtangen. Samlingen på våren legges til en av langhelgene for å få en ekstra arbeidsdag og stedet fylles opp av arbeidsvillige rovere og ledere. De siste årene har vi blant annet byttet varmtvannstanker, rehabilitert vinduer, ryddet boder og gjennomført mye forefallende vedlikehold. Etter korona har vi slitt med rekruttering av nye banevoktere og vi jobber nå aktivt med rekruttering.


Vedlikehold

Vi har gjort flere ting for å vedlikeholde Nordtangen. I hovedbygningen har vi slipt og lakket gulvene, og på toalettene i hovedbygningen har vi lagt belegg. I peisestua har 30 år gamle taklamper fått nytt oppheng og nye puter til sofabenkene er underveis. Dette er viktig vedlikehold som øker trivselen og gjør renholdet på Nordtangen enklere. 


Utleie: Sommerleirer

Sommeren 2021 og 2022 hadde Nordtangen totalt syv leirer. Dette er et betydelig lavere antall sammenlignet med tidligere år. I tillegg var det ingen større leirer på området. Nordtangen har teltplass til minst 800, og den største av sommerleirene i denne perioden hadde 230 deltakere. 


Planer videre

Lagerbygget

Nordtangen og forbundet trenger en mer hensiktsmessig lagerplass og det er ønskelig med et lagerrom som kan brukes av sommerleire til matutdeling og lignende. Dagens lagerbygg fungerer, men er utdatert og i svært dårlig stand. 


Kjøkkenet

Kjøkkenet trenger en grundig overhaling og vi er nå i full gang med å planlegge for en total kjøkkenrenovering i 2023.


Økonomi

I ordinære år dekker leieinntektene knapt driftsutgiftene. Vi er avhengig av ekstraordinære leieinntekter fra større arrangementer som sommerleirer og ekstern støtte for å kunne drive et forsvarlig løpende vedlikehold.  


Nordtangen fikk en betydelig inntektssvikt i 2021 og 2022 og sliter nå med  driftsunderskudd etter begge år. Det er derfor helt nødvendig at alle gode venner av Nordtangen hjelper til med en aktiv markedsføring av stedet framover, slik at leieinntekter kan sikres for en forsvarlig drift av vårt kjære speidersenter.

Speiderbutikken AS

Speiderbutikken hadde i 2021 en omsetning på 2,3 millioner kroner, overskudd på 208 000 kr og utdeling av provisjon og royalties til KFUK-KFUM-speiderne og KFUK-KFUM Norge på til sammen 191 000 kr. Dette er noe høyere enn omsetningen i 2020. I 2022 var omsetningen 3,3 millioner, overskuddet på 114 000 kr og utdeling av provisjon og royalties på 248 000 kroner.


Utbetaling av provisjon og royalties bidrar til at Speiderbutikken sitt overskuddet blir mindre. Det viser også at butikken er i stand til å generere et overskudd til tross for at vi deler ut penger løpende til KFUK-KFUM-speiderne og KFUK-KFUM Norge.


2021 var et utfordrende år for Speiderbutikken. Omsetningen var lavere enn forventet grunnet pandemien med mindre aktivitet og etterspørsel etter Speiderbutikkens varer og tjenester. I 2022 lettet restriksjonene og salget i Speiderbutikken tok seg opp. Planlegging og gjennomføring av Speiderbutikkens deltakelse på landsleiren Gnist 2022 hadde stort fokus dette året.


Leirsalg

Som et resultat av pandemien i 2021 var det ikke noen leirer eller salg på leirer i 2021. Salg på leir og arrangementer ble gjenopptatt så fort restriksjonene lettet. En del av Speiderbutikkens fokus vil være ute-salg på leir og arrangementer i årene fremover. Som et tiltak ble det iverksatt utgående og oppsøkende salg mot større kunder, grupper og kommuner. Resultatet av utgående salg var en liten økning i omsetning.


I 2022 ble det produsert produkter og klargjort for fem dager med salg på landsleiren i Forsand. Salget gikk overraskende bra til tross for lavere oppmøte enn forespeilet. Omsetningen endte på 950 000 kroner. Speiderbutikken hadde 12 frivillige som hjalp til med å holde butikken i gang under landsleir. I tillegg til landsleir har Speiderbutikken vært med på Kretsforum.


Ansatte

Trygve Afseth er daglig leder i 100 % stilling i Speiderbutikken. Etter pandemien har vi besluttet at det ikke ansettes ekstrahjelp før salget er tilbake som normalt. På slutten av 2021 og videre i 2022 har Speiderbutikken fått hjelp av Øyvind Johnsen som frivillig. Han bidrar med uvurderlig innsikt, strategi, salg og pakkehjelp tre dager uken.


Samarbeid

Speiderbutikken har i perioden fortsatt samarbeidet med Oslo Produksjon og Tjenester (OPT), en vernet bedrift på Økern i Oslo. Sammen jobber vi med produksjon av profilartikler og forbundsartikler. Avtale om fjernlager og drift er endret til selvstyrt container. 


Samarbeidet med Speider-Sport er videreført i perioden, med deling av informasjon, samordnet bestilling og produksjon av produkter. 


I løpet av perioden har Speiderbutikken hatt driften av Triangelbutikken.no for KFUK-KFUM Norge. Speiderbutikken står for innkjøp, utvikling og salg av produktene med KFUK-KFUM-profil til medlemmer.


Utstyrsfond

Speiderbutikkens Utstyrsfond ble etablert i 2017 med støtte fra Miljødirektoratet. Fondet har i perioden blitt videreført med midler fra Bufdir. Utstyrsfondet gir foresatte og speiderledere mulighet til å søke støtte til barn fra familier med økonomiske utfordringer. I 2021 ble det gitt 11 tildelinger og I 2022 ble det gitt 38 tildelinger på til sammen i underkant av 72 000 kroner i utstyr. 49 speidere fikk glede av utstyret. Ordningen fortsetter også i neste toårsperiode.  


Visste du at


KOMMENTAR: Grafen viser utviklingen i egenkapitalen til KFUK-KFUM-speiderne fra 2003 til 2022.