Relasjoner

Punktene nedenfor kan åpnes og lukkes. Trykk på pilen eller overskriften for å lese mer. 

Speiderbevegelsen 

WAGGGS og WOSM 

World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) er en verdensomspennende speiderorganisasjon med omtrent 10 millioner medlemmer i 150 land. World Organization of the Scout Movement (WOSM) er den største speiderorganisasjonen i verden, med rundt 54 millioner medlemmer i 164 organisasjoner i 171 land. Begge organisasjoner holdt sine verdenskonferanser digitalt i 2021, etter at de ble utsatt på grunn av koronasituasjonen i 2020.


Speiderne i Norge

I 2022 valgte Speidernes fellesorganisasjon (Spf) å bytte navn til Speiderne i Norge (Speiderne). Speiderne er en sammenslutning av Norges speiderforbund og KFUK-KFUM-speiderne, som har i oppgave å ivareta de internasjonale medlemskapene i WAGGGS og WOSM. Et annet hovedmål er å utvikle og styrke speiderarbeidet i Norge. 

Speidernes øverste beslutningsorgan er årsmøtet der styrene fra begge forbund er representert. Mellom årsmøtene ledes arbeidet av styret i Speiderne som består av fire medlemmer fra begge forbunds styrer, i tillegg til Internasjonal Commissioner (IC) for WAGGGS og WOSM. KFUK-KFUM-speiderne hadde sekretariatsfunksjonen for Speiderne i 2022. Speiderne har i perioden holdt jevnlige styremøter. 


Viktigste satsinger for perioden har vært: 


Protokoller fra styremøtene i Speiderne publiseres på kmspeider.no.


Norges speiderforbund (NSF)

På nasjonalt plan har vi et tett og godt samarbeid med NSF gjennom Speiderne i Norge og lokalt samarbeider vi både på krets- og gruppeplan.


Nordisk speiderkomité

De nordiske speiderforbundene samarbeider om en rekke arrangementer, og dette arbeidet styres av Nordisk speiderkomité (NSK) som består av IC-ene (international commissioners) fra de ulike landene, på mandat fra Nordisk speiderkonferanse som finner sted hvert tredje år. Koordineringen av samarbeid og kommunikasjon rundt disse fellesnordiske arrangementene går på rundgang mellom landene og i 2021 overtok den Færøyske speiderbevegelsen stafettpinnen etter Norge. Norge var vertskap for gjennomføring av Nordisk konferanse våren 2021. Den ble gjennomført med stor suksess til tross for at den ble holdt digital som følge av koronasituasjonen. Norge hadde i 2022 ansvar for å avholde Network by function som er et digitalt arrangement der representanter for de forskjellige nordiske utvalgene møtes for å bli kjent og utveksle gode erfaringer. 


Andre speidersamarbeid

Vi samarbeider med flere andre speiderfellesskap: Engang-Alltid, St. Georgsgildene og Speidermuseet. Engang–Alltid er et fellesskap for alle som har vært eller er KFUK-speidere, som har egne samlinger og støtter opp om både det lokale og nasjonale speiderarbeidet. St. Georgsgildene er en organisasjon for tidligere speidere og andre voksne, som deltar på aktuelle sentrale samlinger, og som vi blant annet samarbeider med om Fredslyset og Hotelt på landsleir. Sommeren 2022 ble det holdt veterantreff for tidligere KFUM-speidere under landsleiren på Forsand. 

Speidermuseet er en stiftelse som samler, registrerer og stiller ut gjenstander og opplysninger om speidingens virke i Norge, eller hvor norske speiderorganisasjoner har deltatt. KFUK-KFUM-speiderne deltar på stiftelsens representantskapsmøte og har to medlemmer i styret. Speidermuseet deltar aktivt på landsleir og flere sentrale samlinger. 

KFUK-KFUM-bevegelsen 

YWCA og YMCA

Young Women's Christian Association (World YWCA) er en verdensomspennende kvinneorganisasjon med rundt 25 millioner medlemmer i 122 land. Young Men's Christian Association (World Alliance of YMCA’s) driver barne- og ungdomsarbeid i ulike former, og har omtrent 45 millioner medlemmer i 122 land.


Norges KFUK-KFUM Internasjonalt 

Norges KFUK-KFUM Internasjonalt er en sammenslutning av KFUK-KFUM-speiderne og KFUK-KFUM Norge, som har i oppgave å ivareta de internasjonale medlemskapene i World Alliance of YMCA’s og World YWCA og tilsvarende på regionnivå i Europa. Sammenslutningen har et styre som møtes et par ganger i året der KFUK-KFUM-speiderne har tre representanter. 


KFUK-KFUM Norge

KFUK-KFUM-speiderne samarbeider med KFUK-KFUM Norge om aktuelle saker. Samarbeid på styrenivå skjer hovedsakelig i forbindelse med KFUK-KFUM Internasjonalt og KFUK-KFUM Global. I perioden har det også vært kontaktmøter mellom de respektive styreledere og nestledere, samt generalsekretærer. 

Ansatte i KFUK-KFUM Norge, KFUK-KFUM Global og KFUK-KFUM-speiderne deler kontorlokaler, har felles semestergudstjenester, ledermøter, infokvarter og andakter, felles julebord og enkelte felles seminarer og workshops. Samlokaliseringen bidrar til faglig utveksling, tettere samarbeid om prosjekter og besparelser knyttet til drift og lokaler. I 2022 søkte KFUK-KFUM-bevegelsen sammen om TV-aksjonen 2023 med fokus på temaet utenforskap. 


KFUK-KFUM Global 

KFUK-KFUM-speiderne eier bistands- og solidaritetsorganisasjonen KFUK-KFUM Global sammen med KFUK-KFUM Norge. Gjennom KFUK-KFUM Global er vi med på å gi mennesker nye muligheter og bygge sterke demokratiske lokalsamfunn. Prosjektene drives sammen med internasjonale partnere i YWCA og YMCA hvor initiativet kommer fra grasrota.

KFUK-KFUM-speiderne har hatt tre representanter i styret og en vara i perioden. Eierorganisasjonene er representert i representantskapet. Ved oppnevning av styremedlemmer er det opp til den enkelte eierorganisasjon å vurdere kompetanse og egnethet uavhengig av om personene sitter i sentrale verv i eierorganisasjonene. 

Samarbeidet med KFUK-KFUM Global er regulert i en programavtale. Globalaksjonen og andre innsamlinger, deltakelse på landsleir og andre kurs-/arrangementer, utveksling og programutvikling er sentrale temaer i avtalen. 


Y’s Men

Vi har en løpende samarbeidsavtale med Y’s Men som har vært en god støttespiller for vårt arbeid, både økonomisk og med dugnadstimer. Y's Men ønsker nye medlemmer og er et godt alternativ for våre speiderledere som ikke lenger er aktive som speiderledere. 


Kristne organisasjoner 

Den norske kirke er en viktig strategisk partner. Merparten av våre speidergrupper har en sterk tilknytning til den lokale kirken og ser på sitt arbeid som kontinuerlige tiltak innen trosopplæringen. En viktig samarbeidsarena er Samarbeidsrådet for barn og ungdom (SBU) som er et møtepunktet mellom Kirkerådet og de kristne barne- og ungdomsorganisasjonene. 

Gjennom K-stud har vi fått tilskudd til vår kursvirksomhet som er viktig for forbundets kompetanseheving og utvikling.  

Andre organisasjoner 

Norsk friluftsliv er en viktig paraplyorganisasjon hvor vi er en av 18 friluftslivsorganisasjoner med omtrent en million medlemskap. Norsk Friluftsliv arbeider for et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv for alle, allemannsretten og organisasjonenes interesser opp mot myndighetene. Norsk Friluftsliv formidler viktig prosjektstøtte gjennom midler fra Kulturdepartementet (KUD) og Miljødirektoratet (MD) til KFUK-KFUM-speiderne. Totalt har vi i 2021 mottatt 1 963 000 kr og i 2022 mottatt 1 740 000 kr i prosjektstøtte gjennom Norsk Friluftsliv. 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) fremmer felles interesser og aktuelle spørsmål som angår det frivillige barne- og ungdomsarbeidet overfor myndigheter og viktige samfunnsinstitusjoner for sine over  hundre medlemsorganisasjoner. 

LNU forvalter en rekke støtteordninger som bidrar til utvikling av organisasjonene og aktiviteter i Norge og utlandet. Den største støtteordningen for oss er Frifond der vi i perioden har mottatt 5 137 923 kr i Frifondstøtte. I tillegg har vi fått støtte for enkelte prosjekter gjennom LNU Aktivitetsstøtta, og andre støtteordninger på 1 148 000 kr i perioden. 

KFUK-KFUM-speiderne er også medlemmer av paraplyorganisasjonen Frivillighet Norge og alkovettorganisasjonen Av-og-Til.  I 2022 var Frivillighet Norge prosjektansvarlig for Frivillighetens år, der vi hadde samarbeid med Norges speiderforbund om Speidernes dag 23. april, med markeringer og aktiviteter på mange steder rundt om i landet.