Vi er åpne og inkluderende

Oppsummering 

For at det skal være plass til alle rundt våre leirbål jobber vi for et større mangfold og en mer inkluderende speiderhverdag ved å identifisere og fjerne hindre for deltakelse i KFUK-KFUM-speiderne. Arbeidsgruppen inkluderende speiding har sett på barrierer hos oss og som resultat har de laget en rapport vi skal jobbe med i årene som kommer. 

Samtidig jobber vi aktivt for at alle som er med skal bli lenger i speideren og for å inviterer flere med. 


I løpet av disse to årene har vi opplevd nedgang i medlemstallet og det er viktig at vi snur trenden! Gjennom vekstprosjektet i 2021 og 2022 fikk gruppene som deltok gode resultater, og vi vil ta med oss erfaringene inn i det videre arbeidet. Det er mye engasjement for å vokse i organisasjonen, og vi har flere nyoppstartede grupper og eldre grupper som blir større. Dette ser vi blant annet i rekordhøye bestillinger av vervekort og i speidergruppen i Ulstein, som er den første gruppen vår som på mange år har over 200 medlemmer. Sammen kan vi nå ut til enda flere! 

Aktiviteter 

Rapport inkluderende speiding.pdf

Inkluderende speiding 

KFUK-KFUM-speiderne har skrevet under på mangfoldsplakaten til Frivillighet Norge. Sammen med visjonen og strategien vår forplikter det oss til å oppmuntre til økt mangfold, til å endre oss for å nå målene våre og å identifisere og senke barrierer for å bli med som medlem hos oss. 


Landsstyret oppnevnte derfor en arbeidsgruppe for inkluderende speiding. Mandatet til arbeidsgruppa var å lage en rapport med konkrete anbefalte tiltak for mer inkluderende speiding. Landsstyret vurderte aktuelle tiltak og presenterte disse til diskusjon på kretsforum i oktober 2022. Arbeidsgruppen leverte sin rapport for inkluderende speiding i november 2022. 


Rapporten er delt inn i ulike temaer som kjønn, kristen tro, sosioøkonomiske forskjeller, vår synlige profil og markedsføring, språk, opplæring og ressurser for ledere, speiderprogram og forankring i speidergruppene. I rapporten vurderer vi utfordringene og foreslår tiltak som vi bør jobbe med. Rapporten presenterer også diskusjonen rundt innsendt sak til Landsting 2021 fra Brønnøysund om egen arbeidsgren for De makalause. I rapporten ser arbeidsgruppen på ulike muligheter for inkludering i ordinære tilbud og eget særtilbud.


Vi har fått innvilget 1 150 000 kr til en satsing innenfor inkluderingsarbeidet vårt og 150 000 kr til å drifte vårt deltaker- og utstyrsfond videre fra Kulturdepartementet gjennom Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dette gjør at vi kan iverksette mange av tiltakene som er foreslått i rapporten og ansette en prosjektleder på forbundskontoret for å lede arbeidet med inkluderende speiding videre. 

Språkplakat-KFUK-KFUM-speiderne.pdf

Klarspråk

I løpet av denne toårsperioden har vi jobbet mye med klarspråk. Vi ønsker ikke å slutte å bruke speiderord i speideren, men er opptatt av at ord og uttrykk skal forklares når vi snakker og skriver om det som skjer, eller skal skje, i speideren. Vi har jobbet for å spre ordet om vår Språkplakat i hele organisasjon. Når vi snakker og skriver skal vi ha et aktivt språk der vi snakker direkte til mottakeren. 


Du kan se språkplakaten på kmspeider.no/sprakplakaten. For å sikre at vi har godt lesbare fonter og tydelige tekster har vi rådført oss med Språkrådet og dysleksiforbundet når vi ser behov for det.  


I første nummer av Speiderbladet i 2023 kan du lese om speiderord. 

Synlig speiding

Vi har jobbet aktivt for å være mer synlig i samfunnsbildet lokalt og nasjonalt, og i 2021 fornyet vi kommunikasjonsplattformen og presse- og mediestrategien til forbudet, i tråd med ny strategi og synlig speiding-heftet. I løpet av toårsperioden har vi jobbet for å rekruttere flere speidere og ledere med å forbedre tekst på rekrutteringssidene, endre malen for gruppenettsider, tilgjengeliggjort bilder for grupper og kretser, målrettede reklamefilmer, annonser i sosiale medier og Google, økt fokus på innhold til sosiale medier og pressekontakt. Blant annet fikk vi god dekning under NM i speiding i 2022 og på landsleiren Gnist 2022. Høsten 2022 inviterte vi også kultur- og likestillingsministeren til et slag i Demokratispillet. Samme høst ble også tv-serien Alltid beredt lansert, noe som ga god synlighet for speideren. 

Speiderpodcast

I 2021 startet vi opp Speiderpodden Alltid beredt, ledet av Halvard Strømme Wersland, Hannah Andersen og Alfred Mestad Rønnestad. Sammen har de ledet oss gjennom intervjuer og gode samtaler med kjente personer som Peder Kjøs, erfarne speidere, rovernemndsleder Aksel Holmsen, produsenten til tv-serien Alltid beredt og mange flere. Med Speiderpodden har vi fått vist litt av hva speiding egentlig er og skapt en egen arena der vi kan snakke om hvor kult speiding er. I løpet av disse to årene har vi hatt 2750 avspillinger fordelt på 15 episoder.

Foto: Magnus Gullbraa
Foto: Magnus Gullbraa

Fri sone-kampanje

I 2021 ble vi med på kampanjen Fri sone. Vi er opptatt av å skape trygge møteplasser for barn og unge gjennom kurs, program og aktivitet. Derfor har vi valgt å delta på Fri-sone, en kampanje mot hatkriminalitet. Rundt våre leirbål er det plass til alle, og speiderarbeidet skal speile dette.


En Fri-sone er et fysisk eller digitalt område som hvor alle kan være trygge på at den som har ansvaret vil stå opp mot hatkriminalitet.

Les mer om Fri sone-kampanjen her. 

Foto: Helene Moe Slinning
Foto: Helene Moe Slinning

Frivillighetens år

Året 2022 var frivillighetens år. Det var et viktig år for å markere hvor viktig frivilligheten er for samfunnet og takke alle som bruker av sin tid til å være frivillig. I den forbindelse arrangerte vi speidernes dag 23. april sammen med Norges speiderforbund og hadde nominasjon av frivillige for sin innsats som frivillig på sosiale medier. I tillegg var det mange speidergrupper som arrangerte mindre arrangement lokalt.


Se tilbakeblikk fra frivillighetens år her. 

Foto: Astrid-Amalie Heldal
Foto: Astrid-Amalie Heldal

Leirbålskultur

Vi vil at leirbålskulturen skal bli mer åpen og tilgjengelig for gamle og nye speidere. I 2021 hadde vi derfor et prosjekt støttet av LNU Aktivitetsstøtta der vi utviklet lederkurset Lek og leirbål, laget et hefte om lek og leirbål og korte filmer til aktivitetsbanken vår med leker og bevegelsessanger. Filmene kan du også finne på vår Youtube-kanal. I tilknytning til leirbålskulturprosjektet og planlegging av landsleiren utarbeidet vi i 2021 en leirhåndbok som dere kan bruke i planlegging av gruppeleirer og kretsleirer. Se leirhåndboka på leirhandbok.kmspeider.no

Foto: Helene Moe Slinning

Vekst

De siste årene har forbundet hatt en nedgang i antall medlemmer, spesielt under og etter koronapandemien. Svært mange grupper har vært hardt rammet av restriksjoner, og det har tidvis vært vanskelig å gjennomføre normal speideraktivitet og rekruttering. Flere grupper klarte seg bra i 2021, men i 2022 har det vært et større fall i medlemstallet. Høsten 2022 ble det gjennomført en rekke strakstiltak for å få oversikt over situasjonen. Det viktigste vi gjorde var å jobbe med antallet ubetalte medlemmer og få gruppene til å følge opp dette. Det har vi gjort ved å ha artikler i lederforum, innlegg i sosiale medier og  på Kretsforum og VIP-dag. Dette førte til at antallet ubetalte medlemmer sank fra rundt 1500 i oktober til omtrent 350 ved årsskiftet.


Samtidig som mange grupper har hatt medlemsnedgang, har flere grupper hatt stor tilstrømming av både speidere og ledere under pandemien. Antallet forespørsler om rekrutteringsmateriell har også økt, og vi håper er at trenden er på vei til å snu. 

Vekstprosjektet

I 2021 fikk vi midler av Kulturdepartementet og Miljødirektoratet for å gjennomføre et vekstprosjekt. Vekstprosjektets hensikt var å øke fokuset på rekruttering, og ved å gi noen speidergrupper tettere oppfølging over et år, se om vi kunne komme opp med noen nye ideer til hvordan vi kan rekruttere både nye speidere og ledere i speidergruppene. Prosjektet skulle gjennomføres i sin helhet i 2021, men på grunn av korona-pandemien ble deler av prosjektet utsatt til 2022. Deler av prosjektmidlene gikk til å opprette en toårig vekstkonsulentstilling, noe som har vært en viktig faktor for å få gjennomført prosjektet og vekstarbeid generelt.


Det ble valgt ut syv vekstgrupper fordelt på Østlandet, Vestlandet og Nord-Norge som vi i løpet av perioden har fulgt opp ekstra. Gruppene har satt seg et mål og laget en rekrutteringsplan med noen rekrutteringstiltak som skulle gjennomføres i løpet av året. Gruppene som deltok mottok også en vekstpakke med gjesteskjerf og strandflagg, og en liten sum penger som de kunne bruke på de planlagte tiltakene. De fikk oppfølging fra vekstkonsulentene på forbundskontoret og besøk av konsulentene både i begynnelsen av perioden og på slutten for en evaluering.


I tillegg til oppfølging av gruppene er det i prosjektet gjennomført en rekke tiltak og revidering av materiell. Vi har delt de utvalgte tiltakene inn i vekstundersøkelse, utmeldingsundersøkelse, vekstressurser og vervemateriell, vervekampanje og gruppebesøk. 

Foto: Øyvind Aasen
Foto: Øyvind Aasen

Vekstundersøkelse

På grunn av utsettelsen av vekstprosjektet fra 2021 til 2022, ble det i desember 2021 sendt ut en ny vekstundersøkelse til alle grupper. Vi fikk 58 svar på undersøkelsen mot 96 svar i 2020. I undersøkelsen ble det stilt spørsmål om gruppens rekruttering, bruk av ressurser og hvordan koronasituasjonen har påvirket speiderarbeidet. 

Utmeldingsundersøkelse

Gjennom hele denne toårsperioden har vi sendt ut fem utmeldingsundersøkelser til 2271 medlemmer som er registrert som utmeldt i medlemssystemet vårt. Siden første gang denne ble sendt ut høsten 2019 har vi fått cirka 190 svar, noe som tilsvarer en svarprosent på cirka 8,4 %. Hovedfunnene har likhetstrekk med forrige toårsperiode (2019-2020): De fleste som slutter er fornøyd med speideren og kunne tenke seg å bli med senere, og det er konkurranse fra andre aktiviteter eller venner som slutter som er hovedgrunner til utmelding. Korona-pandemien er, ut fra undersøkelsen, ikke en veldig stor årsak til at folk slutter.

Vekstressurser og vervemateriell

I forbindelse med vekstprosjektet har vi utviklet og oppdatert mye av forbundets vervemateriell. Det har blitt laget lederrekrutteringsfilmer, nye plakater og vervekort, mal for rekrutteringsplan og mal for innholdsplan til sosiale medier. Vi har i perioden oppfordret kretser og grupper om å bruke Frivillighet Norge sine rekrutteringskanaler, ungfritid.no for å nå barn og unge og frivillig.no for å nå ledere. Tidligere har vi laget mal for å rekruttere frivillige på frivillig.no og nå har vi også laget mal for registrering av grupper på ungfritid.no. Høsten 2022 testet vi et tilbud til gruppene med innmeldingshjelp og direkteinnmelding i HyperSys, men tilbudet ble lite brukt. Alt av vervemateriell ligger på kmspeider.no/vekst.


Alle speidergrupper kan bestille vervekort med egen tilpasset tekst. Vervekortene brukes fortsatt av mange grupper, og i 2021 ble det bestilt 6 900 vervekort, mens vi i 2022 har hatt en enorm økning med totalt 14 950 bestilte vervekort.


Vi sender også ut velkomstpakker til alle nye medlemmer. Denne inneholder et velkomstbrev, et informasjonsskriv om speideren, en flyer fra speiderbutikken og noen klistremerker. I denne perioden har vi sendt ut 1 470 pakker i 2021 og 1 599 pakker i 2022. Vervekort og velkomstpakker er delvis finansiert med prosjektmidler fra LNU, Miljødirektoratet og Kulturdepartementet.

Vervekampanje

I både 2021 og 2022 var det nasjonale vervekampanjer. Vervekampanjene ble promotert i Speiderbladet, Lederforum og på sosiale medier. Det var begrenset oppslutning rundt kampanjene.

Foto: Lars Røraas

Gruppebesøk 

Koronapandemien har gjort det vanskelig å gjennomføre mange gruppebesøk i 2021 og 2022. Det har likevel vært gjennomført cirka 20 gruppebesøk, hovedsakelig i forbindelse med vekstprosjektet og kursvirksomhet. 

Foto: Lars Røraas

Deltakerfond

Foresattes økonomi skal ikke være til hinder for våre medlemmers deltakelse på noen av våre arrangement. I 2021 og 2022 var det 142 som benyttet seg at deltakerfondet for å delta på lokale, regionale eller nasjonale arrangementer, som blant annet Gnist 2022. Deltakerfondet ble finansiert av Bufdir og Kirkerådet. 

Medlemsstatistikk

KOMMENTAR: Medlemsutviklingen har vært negativ i 2022, og det har vært størst frafall blant vandrerne. Det har vært en nedgang i medlemmer fra 9274 i 2020 til 9149 i 2021. Ved utgangen av 2022 har vi registrert 8529 betalende  medlemmer (6512 av disse er under 26 år), noe som er det laveste medlemstallet registrert på svært mange år. Det er sannsynlig at noe av frafallet de siste årene skyldes koronapandemien og at det i store perioder har vært lite aktivitet i mange av gruppene. Noe av nedgangen kan også skyldes en opprydning i listene og at vi nå har et mer riktig grunnlag enn tidligere. Vi håper og tror at den nedadgående trenden snur framover.

KOMMENTAR: Antall grupper har gått litt ned de fire siste årene. Ved utgangen av 2022 er det registrert 198 grupper mot 216 i 2019. Det har også vært en gradvis nedgang i antall grupper med flere enn 50 medlemmer, noe som har ført til at andelen grupper mellom 25 og 49 medlemmer har økt.

KOMMENTAR: Grafen viser medlemmene fordelt på arbeidsgrener. Fra 2020-2022 er det størst nedgang av medlemmer i vandreralder, men en oppgang i antall oppdagere fra 2021-2022! Merk at dette er basert på de som er blitt registrert i en arbeidsgren i HyperSys. 490 personer har ikke blitt registrert i en arbeidsgren. Skifte av arbeidsgren i HyperSys må gjøres manuelt av gruppeleder, og det kan derfor være feilkilder her.

KOMMENTAR: Grafen viser utviklingen i aldersfordelingen i forbundet. Fra 2019-2022 har det vært en vesentlig nedgang i alderen 10-15 år (vandrer - grønn søyle), hvor den største nedgangen de fire siste årene har vært fra 2021-2022. Alderen 6-9 år (stifinner og oppdager - rød og gul søyle) hadde en nedgang fra 2019-2020, men har holdt seg ganske stabil fra 2020-2022.  Det har også vært en liten nedgang  i medlemstallet blant de mellom 16-25 år (rovere) fra 2021-2022.

KOMMENTAR: Grafen viser ubalansen mellom kjønn i medlemsmassen. Etter en periode med gradvis større andel gutter enn jenter, har det blitt en litt mindre forskjell mellom andelen gutter og jenter i 2022. Ved utgangen av 2022 var det 44,6 % jenter og 55,4 % gutter mot 44,4 % jenter og 55,6 % gutter i 2020. Tallene under 26 år er ganske identiske med 2020.

KOMMENTAR: Grafen viser ubalansen mellom kjønn i medlemsmassen for de under 13 år. Ved utgangen av 2022 var det 42 % jenter og 58 % gutter under 13 år mot 41,7 % jenter og 58,3 % gutter i 2020. Andelen jenter har dermed økt minimalt på to år, men det er fremdeles rundt 6 av 10 av alle under 13 år som er gutter.